profile kompetencyjne

Profile kompetencyjne są zestawem wszystkich kompetencji opisujących dane stanowisko pracy w organizacji. Jest to zbiór wiedzy, umiejętności, cech osobowości czy postaw niezbędnych do pełnienia określonej roli w firmie. Każde stanowisko w organizacji powinno mieć jasno określony profil kompetencyjny. Profile kompetencyjne składają się zarówno z kompetencji takich samych dla wszystkich pracowników firmy i spójnych ze strategią firmy,  jak i typowych tylko dla danego stanowiska. To właściwie podstawa efektywnego zarządzania ludźmi i skutecznego wykorzystania potencjału pracowników.

Są one bardzo pomocne na przykład przy:

  • tworzeniu opisów stanowisk
  • rekrutacji i selekcji
  • assessment centre i development centre
  • badaniu potrzeb szkoleniowych
  • systemie ocen okresowych
  • budowaniu ścieżek karier